تصویر برداری از اجسام متحرک
مقالات آموزشی

تصویر برداری از اجسام متحرک

مقدمه: به صورت کلی چهار فاکتور کلی بر تصویر برداری موفق از اجسام متحرک اثر گذار هستند: 1.تکنیک های اسکن تصویر 2.مکانیزم Electronic Shutter 3.سرعت Shutter 4.فریم بر ثانیه در این م...
متن کامل